MECHATRONIK
zoeller_tech

PUNKTOWANE PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
język polski język obcy matematyka fizyka

Uczniowie - kandydaci chcący odbywać praktykę zawodową w ZOELLER TECH - proszeni są o zgłaszanie tej informacji w sekretariacie szkoły.
W przypadku wyboru innego zakładu, praktykę zawodową (zajęcia praktyczne) - uczniowie muszą znaleźć samodzielnie. Takimi zakładami pracy mogą być również szeroko rozumiane warsztaty mechaniczne, zakłady naprawcze sprzętu mechanicznego, itp.

Firma patronacka Zoeller Tech z Rekowa Górnego przyjmie na zajęcia praktyczne 15 uczniów. Zgłoś się na nie - nie czekaj!

Firma proponuje:
  • atrakcyjne wynagrodzenie za praktyki z motywacyjnym systemem premiowym;
  • możliwość uzyskania europejskiego prestiżowego certyfikatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwalifikacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechanik konstrukcji;
  • możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych oraz uprawnień na operatora suwnic;
  • doświadczenie w pracy ze specjalistami i z wysokiej jakości sprzętem, rozwijanie umiejętności technicznych oraz dostęp do nowoczesnych technologii;
  • dla najlepszych absolwentów, możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu okresu praktyk.

ślusarz

Uczeń klasy trzeciej zdaje zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu kwalifikacji Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych , który jest przeprowadzany na terenie szkoły, a uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechatronik jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Uczniowie, którzy mają zajęcia praktyczne w firmie ZOELLER TECH, w drugiej i trzeciej klasie zdają egzaminy w celu zdobycia certyfikatu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, potwierdzającego wysokie kwalifikacje absolwenta w niemieckim zawodzie mechatronik.Lp. Przedmioty zawodowe Razem liczba godzin
w II I III klasie tygodniowo
1
Przedmioty związane z zawodem
9
2
Przedmioty ogólnozawodowe
11

Opis zawodu:

Monter mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką. Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych, ocenia jakość wykonywanych prac,organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Słowo mechatronika jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi.

Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”.


Film o zawodzie monter - mechatronik


Co dalej po tej klasie

Najlepszym uczniom, którzy będą uczęszczali na praktyki zawodowe do firmy Zoeller Tech. firma proponuje pracę w swoim zakładzie lub pokrewnym.
Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach naprawczych, stoczniach, przedsiębiorstwach produkcyjnych czy usługowych oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.
Absolwent może również kształcić się dalej w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

ślusarz
SZKOLNI PARTNERZY:

zoeller_tech
zoeller_tech
auto_mobil
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
zoeller_tech
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
s_10 (85 kB)

s_10 (85 kB)

s_10 (85 kB)

s_10 (85 kB)

s_10 (85 kB)

Linki
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt